Czym się różni remont od przebudowy?

Data: 26.09.2023

Wielu z nas używa sformułowań <remont> i <przebudowa> zamiennie. Tymczasem nie są to synonimy, a ich znaczenia nieco się różnią. By się o tym przekonać wystarczy sięgnąć do definicji obu terminów w prawie budowlanym. W naszym krótkim wprowadzeniu skupiamy się na tym temacie i wskazujemy na różnice i podobieństwa pomiędzy remontem a przebudową. Wbrew pozorom są to odmienne terminy budowlane, które należy stosować w nazywaniu różnego typu prac budowlanych.

Czym jest remont według prawa budowlanego?

Definicję remontu określa prawo budowlane, a dokładnie ustawa pochodząca z dnia 7.07.1994 r. Zgodnie z nią, remont polega na wykonywaniu prac budowlanych w obrębie istniejącego już obiektu, których celem jest odtworzenie jego stanu pierwotnego. W definicji tej dodaje się dodatkowe kryterium, zgodnie z którym remont nie obejmuje prac budowlanych, których celem jest bieżąca konserwacja budynku lub pomieszczeń.

Tym samym, aby prace zostały zaklasyfikowane jako remont, powinny dotyczyć istniejącego już budynku, a w wyniku ich przeprowadzenia nie może dojść do powstania istotnej zmiany w obrębie samej konstrukcji.

Przebudowa według prawa budowlanego

Prawo budowlane definiuje również znaczenie przebudowy, która okazuje się bardziej rozbudowana niż remont. Przede wszystkim – przebudowa dotyczy prac budowlanych, za sprawą których dochodzi do przekształcenia parametrów użytkowych lub technicznych w obrębie istniejącego już budynku. Do parametrów wyłączonych z tej definicji zalicza się: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość, liczba kondygnacji.

Jeśli mowa natomiast o przebudowie w odniesieniu do dróg, wówczas zmiana wymienionych parametrów jest dopuszczalna, ale jedynie w ograniczonym zakresie, niewymagającym zmieniania granicy pasa drogowego.

Przebudowa (np. biura) może więc dotyczyć rozmaitych prac realizowanych w budynkach – wymiany schodów, wymiany stolarki okiennej lub drzwiowej (wraz ze zmianą rozmiaru otworów na okna i drzwi), wymiany instalacji lub układów w danym budynku. Warto podkreślić, że takie prace jak stworzenie zabudowy tarasowej, nie są klasyfikowane jako przebudowa, ale jako rozbudowa, w wyniku której dochodzi do powstania nowego pomieszczenia lub części użytkowej.

Porównanie remontu i przebudowy

Największe różnice pomiędzy remontem a przebudową dotyczą norm prawnych. W przypadku remontu nie ma zazwyczaj potrzeby uzyskiwania pozwolenia na jego przeprowadzenia, gdyż nie zmienia on parametrów użytkowych lub technicznych danego budynku. Ulegają one natomiast zmianie w przypadku przebudowy, co może wiązać się z koniecznością uzyskania odpowiednich pozwoleń lub zgłoszenia tego faktu do zarządcy budynku.

Remont i przebudowa mogą także dotyczyć infrastruktury otaczającej dany budynek oraz jego zagospodarowania ogrodowego. Przykładowo, wymiana dotychczas stosowanego ogrodzenia na bardziej solidny wariant (np. drewnianego na murowane) będzie wiązała się ze zmianą jego parametrów, a często także wykonaniem szalunku. Tym samym praca ta jest klasyfikowana będzie jako przebudowa, a nie remont.

Ostatnie aktualności